ดร๊าฟ คือ อะไรคุณรู้จักหรือไม่ ? คุณรู้จักดร๊าฟแบบไหน ?

ดร๊าฟ คือ อะไรคุณรู้จักหรือไม่ คุณรู้จักดร๊าฟแบบไหน

ดร๊าฟ คือ ตราสารการสั่งจ่ายเงินประเภทหนึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคารออกให้สาขาของธนาคารหรือธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ลักษณะของตราสารการเงินประเภทนี้คล้ายคลึงกับตัวแลกเงินหรือเช็ค 

ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการจากธนาคารส่วนใหญ่จะนำตราสารนี้ไปส่งให้แก่ผู้รับประโยชน์ในท้องถิ่นปลายทาง วิธีการส่งของตราสารประเภทนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น เช็ค ธนาคาร ส่งไปให้ผู้รับพร้อมจดหมายลงทะเบียนโดยใช้บริการไปรษณีย์ทางอากาศระหว่างประเทศ (AIRMAIL REGISTERED) หรือใช้บริการ EMS หรือ COURIER หรือถือตราสารไปให้บุคคล (ผู้เดินทาง) เพื่อนำส่งให้แก่ผู้รับประโยชน์ในเมืองปลายทางในต่างประเทศ 

ผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศที่ได้รับตราสารแล้วจะต้องนำตราสารไปขอรับเงินจากธนาคารที่ระบุในตราสารว่าเป็นผู้จ่ายเงิน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้รับประโยชน์อาจไม่สามารถนำตราสารไปขึ้นเงินที่ธนาคารผู้จ่ายโดยตรงได้ จึงอาจขอให้ธนาคารอื่นรับเรียกเก็บเงินให้แทน ในกรณีนี้ 

ผู้รับเงินอาจไม่ได้รับเงินทันที แต่ต้องรอให้ธนาคารผู้รับตราสารเรียกเก็บเงินก่อน ตั๋วแลกเงิน คือ โดยทั่วไปธนาคารผู้สั่งจ่ายตราสารและธนาคารผู้จ่ายเงินจะมีบัญชีเงินฝากระหว่างกัน เพื่อความสะดวกในการทำรายการการหักทอนเงินระหว่างธนาคาร

วิธีการชำระเงินด้วยเช็กและดาฟแตกต่างกันอย่างไร ดร๊าฟ คือ ?

วิธีการชำระเงินด้วยเช็กและดาฟแตกต่างกันอย่างไร ดร๊าฟ คือ

เช็คหรือ เช็คเงินสด เป็นตราสารสั่งจ่ายเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักและใช้งานเช็คเงินสดเพื่อสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินที่มีชื่อชัดเจน โดยการใช้เช็คเงินสดยังต้องอยู่ในเขต Clearing เดียวกันกับธนาคารที่ออกเช็ค รูปแบบของเช็คเงินสดเป็นเช็คจ่ายตามคำสั่งหรือ Order Cheque ซึ่งหมายถึงลูกค้าต้องระบุชื่อของผู้ที่ต้องการสั่งจ่ายเงินให้ สามารถจ่ายให้ตัวเองหรือผู้อื่นก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม ห้ามสั่งจ่ายเงินสด ถ้ามีใครได้รับเช็คเงินสด ควรสันนิษฐานว่าเป็นเช็คปลอมหรือมีพนักงานธนาคารที่ไม่ซื่อสัตย์ การขีดคร่อมหรือไม่ขีดคร่อมบนเช็คเงินสดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช็คเงินสด ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คเงินสดคือ 20 บาทต่อฉบับ ถ้าลูกค้าซื้อเช็คเงินสดราคา 10 ล้านบาทหรือราคา 10 บาท ค่าธรรมเนียมก็ยังคงเป็น 20 บาทเหมือนเดิม การขึ้นเงินตามเช็คเงินสดนั้นจะต้องขึ้นเงิน

ที่สาขาของธนาคารที่อยู่ในเขต Clearing หรือเขตจังหวัดเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่ถ้าต้องการขึ้นเงินในต่างจังหวัดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเช็คต่างจังหวัดเพิ่มอีก 2% ของจำนวนเงินบน เช็คเงินสด ขึ้นเงิน ควรสอบถามพนักงานก่อนขึ้นเงินตามเช็คที่เป็น Demand Draft หรือ DD รูปแบบของ DD เหมือนกับเช็คเงินสดทุกประการ แต่วัตถุประสงค์ของ DD คือเพื่อใช้ขึ้นเงินในต่างจังหวัดหรือเขต Clearing กับสา

ดร๊าฟ คือ ความหมายของตั๋วแลกเงิน หรือ B/E คืออะไร

ตั๋วแลกเงิน B/E (Bill of Exchange) หรือที่เราเรียกกันว่าดราฟท์ (Draft) ตั๋วแลกเงินใช้ยังไง เป็นกระบวนการทางการเงินที่ใช้ในการเรียกเก็บหรือชำระเงินค่าสินค้าต่าง ๆ โดยการกำหนดการเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารสั่งซื้อสำคัญ ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินหรือดราฟท์เอง ซึ่งเป็นเอกสารที่มีคำสั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้กับบุคคลอีกคนหรือผู้รับเงิน โดยผู้ออกตั๋วหรือผู้ออกตราสารนี้หมายถึงธนาคาร ในตั๋วแลกเงินจะประกอบไปด้วยข้อความที่สำคัญต่อการทำธุรกรรมเงินที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเงินบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คำว่า “ตั๋วแลกเงิน” (Bill of Exchange) จะปรากฏอยู่บนหัวกระดาษของเอกสารนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของเอกสารและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
 2. มีคำสั่งที่กำหนดให้จ่ายเงินเป็นตัวเลขที่แน่นอนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพื่อให้การชำระเงินเป็นไปอย่างชัดเจนและไม่มีความกังวลใด ๆ
 3. มีชื่อหรือยี่ห้อของผู้จ่ายเงินที่ระบุอยู่ในเอกสาร ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับเงินสามารถระบุตัวตนของผู้จ่ายเงินได้อย่างชัดเจน
 4. ระบุวันครบกำหนดใช้เงิน รับเช็คเงินสด เพื่อให้ผู้รับเงินทราบว่าเมื่อไหร่ที่ต้องชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร
 5. ระบุสถานที่ที่ใช้เงิน เพื่อให้ผู้รับเงินทราบว่าต้องไปรับเงินที่ไหนหรือที่ใด
 6. ระบุชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือที่จ่ายให้ผู้ถือ ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับเงินสามารถระบ”

ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ขึ้นเงิน เช็คเงินสด บ้าง ?

สำหรับกระบวนการใช้จ่าย ขึ้นเงิน เช็คเงินสด ในประเทศไทยนั้นมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญ อธิบายได้ดังนี้

 1. ผู้สั่งจ่ายเช็ค: ผู้สั่งจ่ายเช็คคือบุคคลหรือองค์กรที่เปิดบัญชีกับธนาคารและลงลายเซ็นในเช็คเพื่อชำระเงินให้แก่ผู้รับเงิน ในกรณีนี้เช็คจะถูกออกให้เป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีของผู้รับเงิน
 2. ผู้รับเงิน (ผู้ทรงเช็ค): ผู้รับเงินคือบุคคลที่ได้รับเช็คจากผู้สั่งจ่ายและนำเช็คไปฝากที่ธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน ตั๋วเงิน คืออะไร ผู้รับเงินสามารถเบิกเงินสดจากเช็คหรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองได้
 3. ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ (Sending Bank): เป็นธนาคารที่ผู้รับเงินได้เปิดบัญชีไว้ โดยเมื่อผู้รับเงินนำเช็คไปฝากเรียกเก็บเงิน ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจะส่งข้อมูลและภาพเช็คไปยังธนาคารผู้จ่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน หลังจากที่ธนาคารผู้จ่ายได้รับข้อมูลและยืนยันการเรียกเก็บเงินแล้ว ธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บจะนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงิน
 4. ธนาคารผู้จ่าย (Paying Bank): เป็นธนาคารที่ผู้สั่งจ่ายเช็คได้เปิดบัญชีไว้ ตั๋วแลกเงิน ขึ้นเงินสด หน้าที่ของธนาคารผู้จ่ายคือตรวจสอบลายเซ็นและเงื่อนไขการสั่งจ่ายในเช็ค แล้วจึงหักเงินจากบัญชีของผู้สั่งจ่ายเพื่อจ่ายเงินให้แก่ธนาคารผู้รับเงินหรือธนาคารผู้ส่งเรียกเก็บ ธนาคารผู้จ่ายจะดำเนินการตามคำสั่งเพื่อให้เงินถูกโอนไปยังผู้รับเงินอย่างถูกต้องและปลอด”

ข้อควรระวังสำหรับ "ผู้จ่ายเงิน"

ข้อควรระวังสำหรับ "ผู้จ่ายเงิน"
 1. การเขียน ตั๋วแลกเงิน หมายถึง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจในการเลือกใช้ปากกาที่เหมาะสม ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากสีเหล่านี้มีความชัดเจนและไม่สะท้อนแสง ทำให้ข้อความที่เขียนลงบนเช็คมีความชัดเจนและอ่านง่าย ดร๊าฟ คือ ในขณะที่ปากกาหมึกสีสะท้อนแสง ปากกาหมึกซึม หรือดินสออาจทำให้ข้อความไม่ชัดเจน และอาจมีความเสียหายหรือลบหลู่ข้อมูลบนเช็คได้
 2. การกรอกจำนวนเงินในเช็คเป็นเรื่องที่ต้องระวังในการเขียน ควรเขียนจำนวนเงินให้ชิดกับสัญลักษณ์ “”฿”” หรือเขียนครื่องหมาย “”=”” ข้างหน้าตัวเลข เพื่อป้องกันการเติมตัวเลขด้านหน้าที่อาจเป็นการทุจริต ในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อความบนเช็ค ควรหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อมูลบนหน้าเช็คเพื่อป้องกันการทุจริต แต่หากจำเป็นต้องแก้ไข ผู้สั่งจ่ายควรใช้วิธีขีดฆ่าข้อความที่ต้องการแก้ไขทั้งหมด ตัวอย่าง ตั๋วแลกเงิน และลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข โดยไม่ควรใช้น้ำยาลบคำผิด
 3. เพื่อป้องกันความล่าช้าในการจ่ายเงินตามเช็ค ผู้สั่งจ่ายควรติดต่อธนาคารเพื่อขอยกเลิกเงื่อนไขการสั่งจ่ายที่ใช้ตราประทับ/ตรานูน/ตราสี ซึ่งอาจทำให้มีขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม และทำให้การจ่ายเงินตามเช็คล่าช้ากว่าปกติ ตั๋วแลกเงิน ไทยพาณิชย์ อีกทั้งผู้สั่งจ่ายควรเตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอสำหรับการชำระเงินตามวันที่ระบุในเช็ค เนื่องจากการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศทำได้ภายใน 1 วันทำการ (ระบบ ICAS)

คำแนะนำสำหรับผู้รับเงินในรูปแบบของ "ผู้รับเช็ค"

คำแนะนำสำหรับผู้รับเงินในรูปแบบของ "ผู้รับเช็ค"

เมื่อเราพบว่าเช็คที่เราได้รับมีเงินไม่เพียงพอในบัญชีเพื่อที่จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุในเช็ค การขึ้นเงิน เช็คเงินสด (หรือที่เรียกว่าเช็คเด้ง) เราควรรีบติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินพอในบัญชีหรือไม่ก่อนที่เราจะนำเช็คไปฝากเรียกเก็บใหม่ การติดต่อกับผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเสียค่าปรับเช็คคืนให้กับธนาคารผู้จ่ายเงิน ดังนั้น หากเราไม่ติดต่อผู้สั่งจ่ายเช็คเร็ว ๆ นี้ เราอาจต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นได้

การดูแลรักษาเช็คเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเช่นเช็คเสียหายหรือเช็คถูกปลอมแทน นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรใส่ใจ หลีกเลี่ยงการพิมพ์ เขียน ขูด ลบ หรือประทับตราบริเวณแถบว่างส่วนล่างสุดของ เช็คเงินสดเข้าต่างธนาคาร เพราะอาจทำให้เกิดความสับสนและเป็นเหตุให้เช็คเสียหายได้ 

นอกจากนี้ เราควรหลีกเลี่ยงการเจาะหรือทำให้เช็คเป็นรู การพับ ตั๋วแลกเงิน ซื้อ ที่ไหน หรือการทำให้เช็คเปียกชื้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเช็คได้ ดังนั้น เราควรรักษาเช็คอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การเซ็นเช็คเป็นวิธีใดที่ใช้ในการตรวจสอบ ?

ในกระบวนการเซ็นเช็ค ตั๋วเงิน มีอะไรบ้าง มีการขีดคร่อมบนเช็คที่มุมบนซ้ายมือ และการขีดคร่อมนี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการขีดคร่อมนั้นเอง

 1. หากไม่มีการขีดคร่อมทั่วไปที่มุมบนซ้ายมือของเช็ค ผู้ถือเช็คสามารถนำเช็คไปติดต่อขึ้นเงินสดกับธนาคารได้ทันที หรือถ้าต้องการส่งเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีก็สามารถทำได้ทุกธนาคาร ผู้ที่จะขึ้นเงินจะต้องเป็นคนที่ระบุในเช็คหรืออาจเป็นผู้ถือเช็คเท่านั้น
 2. การเซ็นขีดคร่อมบนเช็คจะทำให้ผู้ที่ขึ้นเงินได้เป็นคนที่ระบุในเช็คเท่านั้น ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ หากต้องการโอนสิทธิ์ให้เงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่น จะต้องมีการเซ็นสลักหลังเช็ค ธนาคารที่ขึ้นเงินจะสามารถเป็นธนาคารใดก็ได้
 3. การเซ็นขีดคร่อมบนเช็คและการระบุชื่อธนาคารภายในเส้นขนาน จะทำให้ผู้รับเงินต้องขึ้นเงินกับธนาคารตามที่ระบุไว้บนเช็คเท่านั้น และไม่สามารถขึ้นเงินกับธนาคารอื่นได้
 4. การเซ็นขีดคร่อมและเขียน “& co” ระหว่างเส้นขนาน ตั๋วเงิน ราม หมายถึงสามารถฝากเงินเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุไว้ด้านหน้าเช็คเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนมือให้คนอื่น จะต้องมีการเซ็นสลักหลัง
 5. การเซ็น “A/C Payee Only” หมายถึงผู้รับเงินต้องเป็นคนที่ระบุตามหน้าเช็คเท่านั้น และไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้